Vahoakan’Andranomanelatra : Tsy anisan’ny eritreretin’ny fitondrana Hvm

Misy ampahana vahoaka tsy eritreretin’ny fitondrana Hvm ho isan’ny vahoaka Malagasy eto amin’ity firenena ity ? Io ny fanontaniana nipoitra tao an-tsain’ny maro raha nilaza ny Praiministra sy ny filoha nasionalin’ny antoko Hvm fa ny tombontsoan’ny vahoaka no tena katsahina sy arovan’ny filohan’ny Repoblika. Voateny izany teny amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena sy kolontsaina Mahamasina vao tsy ela izay. Toy ny hoe tena tia ny vahoaka Malagasy ity tokoa Rajaonarimampianina sy ny antoko Hvm manohana azy. Lainga tsotra izao anefa izany raha tsy hilaza afa-tsy ny zava-nisy tany Andranomanelatra izay isehoan’ny fahavoazan’ny orinasa AAA-Tiko sy ireo mpiasa tao aminy izay voatery nalefa indray ho « chômage technique » amin’izao fotoana izao. Tsy namakian’ny fitondrana loha mihitsy ireo mpiasa efa ho aman’arivony ireo na dia hita izao fa ho potika ny fivelomany sy ny ankohonany. Tsy vahoaka Malagasy angaha ireo ? Ny tsy mahasoa azy ireo mihitsy no nataon’ny fitondrana ary izay indray nihazakazahana ny nanakatonana ny orinasa iasàny. Ankoatra ireo mpiasa ireo, eo ihany koa ireo tantsaha mpiompy sy mpamboly mampiditra vokatra ao amin’io orinasa io, izay tena tombontsoan’izy ireo ny fiaraha-miasa aminy. Nopotehina tsotra izao tsy nasiana indrafo anefa izany kanefa manao angoantenda ery hoe mikatsaka ny tombontsoan’ny vahoaka. Nanaitra ny olom-pirenena maro ny fahitana ny fihetsik’ireo mpiompy omby nandraraka ny vokatra rononony teny amin’ny arabe ho fanoherana ny fepetra noraisin’ny fitondrana. Fa mba iza tamin’ireo tomponandraiki-panjakana manomboka any amin-dRajaonarimampianina sy ny Praiministra na ireo mambra ny governemanta, sy ireo olom-peheziny tany Andranomanelatra no nivaky loha tamin’izany ? Taiza no mbola nisy Malagasy nanary sakafo indrindra fitadiavam-bolany hamelomana ankohonana raha tsy tamin’izao fitondrana Hvm izao vao nisy an’izany. Malagasy efa 90% eto no tsy ampy sakafo na ara-kalitao na habetsahana, fa tsy nampiraika na kely aza ny fitondrana izany. Vao mainka aza nampieritreritra lalina ny fandarofan’ny mpitandro filaminana grenady lakrimôzena ireo mpiasa mba nanao hetsika fitakiana tany an-toerana.

Ka misy izany eto amin’ity firenena ity ampahana vahoaka tsy hamakian’ny fitondrana loha na dia potika aza ny fivelomany, ohatra miharihary iray io tao Andranomanelatra io. Midradradradra miseho mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka ery ny fitondrana Hvm kanefa hita tsara izao fa tsy ny tombontsoam-bahoaka Malagasy iray manontolo tsy an-kanavaka no katsahiny, fa misy atao zanak’Ikalahafa.  Fitondrana tsy miahotra mandainga.

Radafy

 

 

Poster le commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *