Fanambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny Kaominina

FANAMBARAN’NY SEKRETERA JENERALIN’NY CUA: RAZAFIMAHEFA Heriniaina
Manomboka miseho lany tato ho ato ny fisian’ireo andian’olona mitonona ho mpiasan ‘ny Kaominina an-drenivohitr’Antananarivo (Commune Urbaine d’Antananarivo) mandrahona sy mampitahotra ireo mpivarotra ary maka vola amin’izy ireo.Isan’ny lasibatra amin’izany rehefa Alakamisy ireo mpivarotra manodidina an’i Mahamasina; Anosy; Sainte Famille ary ny Zoma kosa dia ireo mpivarotra manodidina an’ Analakely sy Ambohijatovo.


Manoloana ny toe-javatra tahaka izao; indrindra fa ny fampiasan’izy ireo ny anaran’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra dia manao izao fanambarana izao izahay :
– Tsy misy ny fakàna vola ataon’ny Kaomininan’Antananarivo Renivohitra ankoatry ny haban-tsena mahazatra ; izay misy tickets omena ny mpivarotra.
– Tsy maintsy manana taratasy manokana na “ Ordre de mission” sy mitondra “Badge” avy amin’ny Direction iasany ny mpiasa tsirairay avy eo ampanatanterahina ny iraka ampanaovina azy. Raiso an-tsoratra ny anarany sy ny numéro ny badge fa zonao izany.
– Tokana ihany ny fandoavam-bola dia ety amin’ny « Guichet Unique »n’i Kaominina an-drenivohitr’Antananarivo.
– Angatahina sy entanina ireo rehetra ianjadian’ireo asa fampitahorana amin’ny fakàna vola tsy ara-dalàna eny an-tsena ireo mba tsy hisalasala;ka hanantona avy hatrany ny tompon’andraikitra aty Analakely; varavarana 36.
– Aoka hanana fahasahiana isika mpivarotra ahafahantsika miaraka manarina ity Renivohitr’i Madagasikara ity.
Ambaranay eto anivon’ny Kaominina Andrenivohitr’Antananarivo fa taorian’ny fanadihadiana natao sy ny fanaraha-maso akaiky ireo olona manao ny asa fisolokiana ireo dia hisy ny fepetra hentitra ho raisina ho fampiharana ny lalàna manankery. Koa dia mampitandrina ireo zatra manao ny lalan-driririnina tahaka izao izahay fa tsy handefitra manana ny rariny.
ANTANANARIVO RENIVOHITRA – SOA IOMBONAN’NY MALAGASY

DAS – DEPARTEMANTA ASA SOSIALY CUA
Ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia mampafantatra antsika rehetra fa ny Departemanta misahana ny sosialy dia manana ivo-toerana valo : 4 Bureaux d’Accueil social (BMH isotry, CSM Namotana, CSB II volosarika, Andravoahangy) ; 3 Centre d’Accès aux Services (BMH Isotry, Tetezana Afovoany, Soavimasondro) ; 1 Centre d’Accueil d’Urgence (BMH Isotry) fandraisana ireo olona marefo na ihany koa manana olana eo amin’ny fiaraha-monina (asa, herisetra, tsy firaharahina …).
Ny antony nametrahana azy ireo dia mba fanampiana ireo mponina ka mba ho fanatsarana dia nametraka toeram-pihainoana (cellule d’écoute) eny anivon’ny boriboritany 6 (Birao ny Boriboritany tsirairay) ny kaominina, andraisana ireo olona manana olana indrindra fa ny vehivavy hiaran’ny herisetra. Nomena fiofanana ireo olona tompon’andraikitra mandray an’ireo olona manana olana ary efa « opérationnelle » ireo toeram-piainoana ireo.

 

 

 

 

L’image contient peut-être : 1 personne, assis et costume