Filoha Ravalomanana : Ny ambadiky ny fiezahana hanapotika azy

Vao nitondra  ny tany sy ny firenena  ny filoha Hery Rajaonarimampianina  dia tsy mba nanisy olana mikasika izany  ny filoha  Marc Ravalomanana  . Na nisy aza ny resabe nikasika  ny fizotran’ny  fifidianana  nisian’ny hoe “halabato be vata”   tamin’izany  dia  tsy nanisy resaka na dia kely akory  izany ny filoha Marc Ravalomanana,  fa nanaja ny maha filohampirenena an’i Hery Rajaonarimampianina .   Na  izany  aza  ny zava-misy    dia   nenjehin’ny fitondràna HVM  faran’izay zokiny  araka  ny fitenin’ny tanora  azy ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM),  Marc Ravalomanana  .  Tsy mitovy amin’ny mpanao politika    rehetra  ny fitondràna   an’i  Dada     nandritra  izay  5 taona  latsaka  kely  nitondràn’ny  filoha Hery Rajaonarimampianina  izay  , ny tetezamita moa efa tsy  lazaina intsony  fa ny fitondràna   izay lazaina  fa voafidim-bahoaka  no  asiana  resaka   eto .  Nitady fiaraha-miasa tamin’ny fitondràna HVM ny filoha Marc Ravalomanana   , nanambara izy fa vonona  hanampy ny mpitondra amin’ny traik’efa  izay hananany  , nefa tsy nanaiky moa  ny mpitondra HVM , ka akory atao .  Fa rehefa  nodinihana  sy nohalalinina   dia misy antony   ny fanapotehen’ny  HVM sy ny forongony     ny filoha Marc Ravalomanana  fa ny filoha Hery Rajaonarimampianina no tsy mahatakatra izany  . Iza moa no manodidina  ny filoha Hery Rajaonarimampianina ankehitriny ?

Raha  atao ny kajy  dia eo amin’ny 10 % eo raha misy no olombaovao .  Ankoatra  izay ; mpanao politika  tsy azo antoka  fa mpamadika palitao  nandritra  ny fitondràna  nifanesy teto amin’ny firenena no miaraka aminy.  Mpanao politika tsy mahazaka olona   fa mpiandry tataka   , miandry  fanonganam-panjakàna  hahazoana seza  fotsiny .  Mpanao politika   manana tantara ratsy eto amin’ny fitondràna no mialokaloka  ao . Manaraka  izany ,   Andry Rajoelina  no nanao  izay  nahalany ho filohampirenena   ny kandida Hery Rajaonarimapianina   tamin’ny fotoan’androny .  Nampiasain’i Andry Rajoelina  ny vola sy ny  fahefam-panjakàna  teo ampelatanany  mba haha  filoha  an’i Hery Rajaonarimampianina minisitry ny vola  . Rehefa lany anefa   ity farany  ,  ny olona notsipahiny volalohany  dia i Andry  Rajoelina   sy ny ekipany .  Tsy  vitan’izay fa mbola tratry ny zarazarao hanjakàna   ny  MAPAR  , ka nizara roa ireo depiote  nanohana mahafatrampo  ny mpanongam-panjakàna tamin’izany .  Nandeha ny  fotoana,  5 taona  no teo amin’ny fitondràna ny HVM ,  tsy  nisy zava-bitan’ity  farany  nadritra izay fotoana  lava izay   fa    tafiditra ao anaty fahantrana  lalina   ny Malagasy . Tsy misy zavatra misongadina vita  fa   fanenjehana  olona    heverina  fa fahavalo politika  no mibahana  .  Fantatr’ireo mpanao politika manakaiky ny filoha Hery Rajaonarimampianina tsara  fa  sarotra be no mbola  hiverenan’ity farany  eo amin’ny fitondràna  indray  .  Marobe ny fampahalalam-baovao   vao nisokatra  HANASONGADINANA ny  fitondràna HVM  fa  eee!  tsy mahita mangirana  mihintsy  Hery Rajaonarimampianina .   Manaraka  izany ,  olona akaiky an’i Andry Rajoelina  ny  manodidina an’i Hery Rajaonarimampianina  ny ankabeazany  , ireo no manipy  hoditr’akondro an’ity  farany  mba handresen’i Andry Rajoelina mpanongam-panjakàna  azy .

Mandeha mantsy ny resaka fa  ny filoha Marc Ravalomanana no mpifanandrina  amin’i  Andry Rajoelina sy Hery Rajaonarimampianina  amin’ny fifidianana amin’ity taona  ity  . Tsy  azo eritreretina mihintsy  izany hoe Andry  sy  Hery  Rajaonarimampianina  no hanao fihodinana faha 2  izany raha toa ka hisy  izany fa tsy  maintsy ny iray amin’izy ireo  na  olonkafa mihintsy no hifaninana  amin’ny filoha Marc Ravalomanana , satria raha ny tena voka-pifidianana tamin’ny taona 2013 no jerena dia I Jean Louis Robinson notohanan’I Dada no nandresy. Tamin’ireny fotoana ireny, tany Afrika tsimo aza izy, ireny ny voka-pifidianana, mainka fa izy eto an-toerana izao. Ny dikany: tsara toerana ny filoha nasionalin’ny TIM amin’io fifidianana ho avy io, maro no mihevitra fa fihodinana voalohany na 1 er tour aza izany dia ho vitany, izay rahateo no hirarian’ny mar oleo izao fijaliana noho ny fanonganam-panjakana sy ny tarazony amin’izao fotoana izao. Ho an’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, mitandrema ianao Andriamatoa filoha fa diso fahavalo ianao io manenjika ny filoha Marc Ravalomanana io, ao an-tranonao mihintsy ireo mpanao politika   mpivadika  palitao, izay  tsy misy tombontsoa kely ho azy akory ny hijanonanao  eo   na tsia eo amin’io  fitondràna io  . Mipitika fotsiny izy fa ianao filoha  kosa   ho   tratra farany  eo  .  Ao  anatin’ny   fitondràna   ao ihany   ireo  tena fahavalonao  mpanipy hoditr’akondro  fa tsy ny filoha Marc Ravalomanana velively , tandremo fa mandady ny trambo, tsy trambo mantsy fa foza e !

Helisoa