Ny fitondrana aloha no mila fanadiovana sy madio

Nitarika sy nanao antso, nakadilo sofina tamin’ny haino aman-jery, tamin’ny vahoaka ny fitondrana Rajaonarimampianina ny amin’ny fanadiovana faobe eto amin’ny firenena. Tsy lavina, ilaina ny fanadiovana eo anivon’ny fiaraha-monina isorohana ny valanaretina samihafa, fa ny tena ilaina dia ny fanadiovana eo anivon’ny fitondrana. Tsy misy izay tsy mahalala, ankoatra ireo minia mikimpy sy jamba, fa misy fahalotoana ny fitantanana ny firenena tato anatin’izay efatra taona izay. Nisy tamin’izany ny fomba ratsy sy maloto nalaina tamin’ny andron’ny tetezamitan-dRajoelina nandritra ny dimy taona. Saiky niseho teo amin’ny sehatra rehetra izany ary nahatonga ny vahoaka hihataka tsy hanankim-po sy tsy hatoky ny fitondrana intsony. Anisany misongadina amin’ireny ireo raharaha nafampana teto amin’ny firenena, toy ny raharaha Claudine Razaimamonjy, ny raharaha Rina Andriamandavy 7, ilay raharaha volamena nalain’ilay miaramila manamboninahitra an-keriny teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny raharaha Antsakabary, ny famelezana sy famaizana ireo mpitarika sendikaly na ny teo amin’ny Jirama sy indrindra ny teo anivon’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar, ny famelezana an-kolaka na mivantana ireo mpifanandrina politika sy atahorana toa an’i Marc Ravalomanana ka atao izay hanapotehana azy sy ny fananany, sns…

Tsy nisy tohiny fa zary nafenimpenina sy notakontakonana ireny raharaha lehibe ireny ary atao mihitsy aza izay hampangingina azy ka ny tanjona dia mba ho hadinon’ny vahoaka. Mbola nisy aza fanampiny ny zava-nitranga tany Toliara farany teo izay misy fikasana ny hanakorontanana ny firenena indray amin’ny fandranitana ny hafa. Loto eo anivon’ny fitondrana izany, ary tsy nahitana finiavana mihitsy na kely aza ny fanadiovana an’izany, izany hoe ny famoahana ny marina sy ny fiaikena fa nanao fahadisoana ny fitondrana Hvm ary ny fahavononana hiova. Tsy misy izay tsy miteny ihany koa, fa ny fitondrana aloha no mila manome modely voalohany, izay io vao mety hipaka any amin’ny vahoaka sy iainany. Miendrika fandrebireben-tsaina ihany ny fidinan’ny mpitondra isan’ambaratongany teny amin’ny toerana sy tanàna samihafa rehetra tandrify azy na nofidiany, fa ny fanadiovana amin’ny fomba fiasa, ny toetsaina sy fihetsika asehon’ny fitondrana no zava-dehibe ilaina voalohany indrindra amin’izao fotoana izao.  Ary tsy andro iray no tokony hanaovana izany, fa mandritra ny fotoam-piasan’ny fitondrana. Tsy hoe efa miditra amin’ny taona farany hidirana amin’ny fotoam-pifidianana toy ny hita ankehitriny koa vao mody manao asa amin’izany, fa vao miandoha ny handraisana ny fitondrana sy hatramin’ny farany. Tsy ny tanàna ihany no ilain’ny vahoaka ho madio fa ny fitondrana mihitsy.

Sôh’son