Tsy misy zavatra mandeha sy manjary eto Madagasikara fa tsy araka ny filazan’ny mpitondra azy

Asa na maso inona no entin’ireo mpitondra fanjakana mijery ny fiainan’ny Malagasy sy ny fiainam-pirenena fa tena mifanohitra  atsimo sy avaratra amin’ny tena zavamisy marina no tenenin’izy ireo . Isak’izay mahazo micro izy ireo dia ireto  matetika no ambetin-dresany  : mizotra tsara araka ny niheverana azy ny fampandrosoana  , miakatra ny harin-karena faobe , miasa ny fanjakana , mitohy ny fananganana fotodrafitr’asa , manga ny lanitra amin’ny fifandraisana amin’ny any ivelany sy ny mpamatsy vola , efa manomboka miarin-doha ny toekarena , afaka taona vitsy dia tsy hanafatra vary intsony i Madagasikara ka ho tratrantsika ny fahavitantena ara-tsakafo , efa manao ny ainy tsy ho zavatra ny fanjakana amin’ny fampanjakana ny fandriampahalemana , mitohy ny ezaka atao ho fisarihana ireo mpandraharaha vahiny hampiasa ny volany eto Madagasikara , arovana ny orinasa malagasy manoloana ny fifaninanana amin’ny orinasa vahiny  ; omena tohana ny tantsaha ahafahan’izy ireny mampivoatra ny fiainany eny ambanivohitra ; ampitomboina ny fanondranan’entana mankany ivelany mba hidiran’ny vola vahiny  sy ny maro tsy voatanisa,… Efa hay tsianjery ireo voatanisa ireo saingy samy mahita isika mianakavy fa ny mifanohitra amin’ireo no iainana .

Andeha ary ho raisintsika tsirairay  : tsy mizotra tsara araka ny lazain’ny fanjakana ny fampandrosoana satria raha firenena mandroso ve Madagasikara dia miady ny rambony izay faha 4 avy any amin’ny gisitra sady hikoizan’izao tontolo izao amin’ny fanaovana kolikoly ? Raha lazaina indray fa miakatra ny harinkarena faobe dia diso tanteraka izany satria tsy midika na inona na inona ny tarehimarika izay avoaka  , raha ny tena zavamisy dia midina ny vola kirakirain’ny isan-tokantrano ao anatin’ny iray andro sady mitombo ny tsy an’asa, manginy fotsiny ny fifindramonina avy any ambanivohitra mamonjy tanàn-dehibe. Raha ny resaka hoe miasa ny fanjakana sy ny hoe mitohy ny fananganana foto-drafitrasa dia tsotra ny azo hambara : mbola vola avy amin’ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany avokoa no hanaovana izatsy sy izaroa noho izany dia tsy ho afaka hidedaka mihitsy ny fitondrana  ary  ankoatra izay dia mbola maro eto Madagasikara ny toerana mitokamonina noho ny tsy fisian’ny lalana . Raha ny filazana fa manga ny lanitra amin’ny fifandraisana amin’ny any ivelany sy ny mpamatsy vola dia toa endrika ivelany fotsiny izany satria ireo firenena vahiny mpiaramiasa amin’i Madagasikara sy ny fikambanana iraisam-pirenena dia mikapoka hatrany ny mpitondra malagasy rehefa mahazo fitenenana izy ireo . Ny filazana kosa fa efa miharin-doha ny toekarena sy ny hoe : tsy hanafatra vary intsony i Madagasikara atsy ho atsy dia tsy marina velively  satria ny harem-pirenena voaroba , manjaka ny bizina maloto izay tsy miteraka fidiran’ny vola vahiny amin’ny ara-dalàna , ny momba ny vary moa dia iarahana miaina fa mihoatra ny ny 2 000 AR ny iray kilao .

Ny resaka tsy fandriampahalemana  dia tsy tsapan’ny vahoaka izany lazaina fa ezaka ataon’ny fanjakana izany satria vono olona etsy , vaky trano eroa , fakana ankeriny atsy  , fitsaram-bahoaka eroa  ; dia izany ve no lazaina fa miezaka ny fanjakana ? Raha ny hoe fisarihana mpamatsy vola indray dia iza no mpanambola avy any ivelany hidikizo ho tonga aty satria ny fandriampahalemana tsy misy , ny kolikoly manjaka . Raha ny fiarovana ny orinasa malagasy kosa dia ny fanakatonana ny orinasa efa miasa aza no ataon’ny fitondrana . Raha tsorina dia tsy misy zavatra mandeha sy manjary eto Madagasikara . Zara raha miaina ilay  Malagasy , manginy fotsiny ny fiainana ao anaty horohoro isanandro vaky izao . Hoy ny maro manao hoe : Mba jereo ihany ry fanjakana  ilay vahoaka fa tsy rariny intsony izao zavatra mitranga izao ? Ianareo mihinan-kanina voky hatrany antenda  kely  sady milamin-tsaina fa malagasy kosa zara raha mifika taolana ! Lakalaka anie ity fiainana ity e ! Sa ahoana hoy ianao ?

 

Rina Rabemananjara