Fampiofanana sy famaritan’andraikitra ho an’ireo Sekreteram-pokontany sy Mpitam-bola

NanombokanyTalata 11Jolay 2017 kahatramin’nyAlakamisy13 Jolay 2017 nyfampihofanananataon’nyKaominina Antananarivo Renivohitra ho an’ireoSekreteram-pokontanysynyMpitam-bola eo amin’ny Fokontany ao anatin’ny Boriboritany 6.

Notsinjaraina in-telo miantoana izyireo ka ny Talata lasa te ony Boriboritany voalohany sy ny fahatelo, ny Alarobia kosa ny Boriboritany faha enina sy fahadimy ary androany Alakamisy 13 jolay no nanatanterahana ny Boriboritany faha efatra sy faharoa.

Ny votoantin’ny dinik’asa sy ny fampihofanana dia fizarana Traikefa izay azon’ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy avy amin’ireo manam-pahaizanaisan-karaza ny amin’ny sehatry ny fampandrosoana nandritra ny fivoriana natrehan’ireo Ben’ny tanana rehetra manerana an’i Afrika no tontosaina tatsy Afrika Atsimo, Montréal (Canada) ny Volana Jona lasa teo izay nanasongadinana “Ny Fampandrosoana maharitra ho an’ny Renivohitrana Tanan-dehibe”.

Nambara tamin’ireo Sekretera sy mpitam-bolafa “Zava-dehibe sy tena ilaina ny fiaraha-miasa eo amin’ny Governemanta sy ny Vondrom-bahoaka. Itsinjaram-pahefana ary ny Andrim-panjakana hafa mba hisian’ny fitovim-pijery hita dia vanavaha-olana mahomby kokoa amin’ny fiantrehana ny fanambin’ny fampandrosoa namaharitra ”. Nohamafisina fa tsy afaka misaraka amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitrasy ny Delegen’ny Boriboritany ny eo anivon’ny Fokontany.

Tsy nohadinoina fa eo anivon’ny Fokontany no hiangan’ny fampandrosoana voalohany eo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Tsiahivina fa ny kaominina Antananarivo no manendry ireo Sekretera sy mpitam-bola eo amin’ny Fokontany.

Tafiditra tao anatin’ny Fiofanana ihany koa fa tokony hisy ny fiaraha-miasa sy ny firaisan-tsaina eo amin’ny Sefom-pokontany sy ny Sekretera ary ireo mpitam-bola fa tsy asiana ny resaka politika. Mila mangarahara raha teo ny asa satria asam-bahoaka no tanterahana.

Novohizina fa mila fiaraha-miasa amin’ny mpiara miombon’antoka Teknika s yara-bola eny ifotony araka ny voalaza ao amin’ny ODD (Objectif de Developpement Durable) ny Kaomininam-bahiteraka tetik’asa ho entina hampandrosoana ny faritra iray na Fokontany. Teo koa ny fampafantarana ny andrakitry ny ny Sekretera sy ny mpitam-bola mba halalan’izy ireo ny asa tokony ho ataony satria mbola maro no tsy mahalala ny andraikiny.

Nandritra ny fihofanana dia betsaka ireo Sekretera sy mpitam-bola no nitaraina noho ny fisian’ny olana mianjady amin’izy ireo eo anivon’ny Fokontany misy azy miampy ireo sakana eo ampanatanterahana ny asa. Noho izany dia hisy ny fidinana ifotony ho ataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra hijerena ireo tsymety rehetra eo amin’ny Fokontany. Betsaka ireo Sekretera sy Mpitam-bola nahazo fihofanana tamin’ny Kaominina Antananarivo no nankasitraka ity fampihofanana ity sady azo ampiharina raha teo izay navohizana nandritrany telo andro.