Variana amin’ny zavatra hafa, ny Hery Variana Mangoron-karena (HVM)

Reraka eo amin’ny lafiny rehetra ny gasy amin’izao Repoblika IV izao. Efatra taona izao no nitondran’ny  Hery Variana Mangoron-karena ity Firenena ity. Tsy mitsahatra ny mivoaka any ivelany ny mpitondra mitalaho famatsiam-bola sy miantso mpandraharaha hampiasa ny volany eto. Tsy mahagaga loatra izany satria anisan’ny firenena dimy mahantra indrindra ity Nosy ity kanefa dia mbola laniana amin’ireny fitetezana firenena ireny ny volam-bahoaka. Etsy an-kilany anefa dia tsy mitrongy vao homana intsony ny Malagasy fa efa tsy mahita izay hohaniny intsony mihitsy. Ny fiantraikan’izany dia mitady izay fomba rehetra hahazoany izay harapany ny valalabemandry ka lasa manaotao foana ny ankamaroany. Tsy tongatonga ho azy ny fanafihana mitam-piadiana ka tsy mifidy izay ho tafihana intsony ireo tsy manana. Hita amin’ny fitafian’ireny jiolahy ireny fa tena mahantra tokoa izy ireny. Torak’izany koa ny mpiasa, indrindra ny mpiasam-panjakana, izay tsy maharaka intsony ny telopolo andro fanjava raika ka ny kolikoly sisa no hamenoana ny banga ho an’izay afaka manao izany. Iaraha-mahita amin’ny haino aman-jery fa tafiditra amin’izany asa ratsy izany hatramin’ny mpitandro ny filaminana. Tsy azo lavina fa izay ataon’ny any ambony na ny manam-pahefana ihany no alain’ny entina tahaka. Tsy takona hafenina fa na olom-boafidy na olom-boatendra dia mirona any amin’ny fitadiavam-bola sy fangoronan-karena ary fifikirana amin’ny fahefana eo am-pelatanany. Tsy tahotra tsy henatra fa mampiasa izao fomba maloto rehetra izao mba hahazoam-bola ka niara-nahita ny fampiasana “malety” teny amin’ny fahefana mpanao lalàna. Amin’izao fotoana izao dia mandeha indray ny resaka fiara tsy mataho-dàlana kanefa dia efa hifarana ny fepotoana iasàna. Misy koa ny manampatra fahefana mibodo tanin’ny olona. Tsy misy mandeha amin’izay laoniny intsony ny fitantanana ny raharaham-panjakana satria ilay governemanta...

Fitantanam-pirenena : Tsy misy ny politika mazava momba ny fampandrosoana

Miharihary izao, fa tsy nanana ary tsy manana politika mazava sy hentitra momba ny fampandrosoana ny firenena ny fitondrana Rajaonarimampianina. Ny akaiky indrindra dia vao ny teny Antsonjombe omaly iny. Raha nolazaina, fa andry iankinan’ny fampandrosoana ny ankizy Malagasy, ary ireo zaza mianatra eny amin’ny sekolim-panjakana no niantefany izany, nahoana no izao vao miteny an’izany ? Efa madiva hifarana ny fotoam-piasana sy mitsidika ny fotoanan’ny fifidianana vao midradradradra an’izany ? Nahoana izany no tsy nihazakazahana sy nifoforana vantany vao nandray ny fitondrana ? Tsy niala vehana rahateo amin’ny fanampiana ara-pitaovana ireo mpiara-miombon’antoka vahiny, fa ny fanatanterahana fotsiny ny an’ny fitondrana, ary tsy zava-tsarotra izany.  Tany amin’ny taona 2014, niakarana teo amin’ny fitondrana, avy namarana ny tetezamitan-dRajoelina, dia sahirana mafy tokoa ny ray aman-dreny Malagasy niatrika ny fampidirana sy ny fampianaran-janaka. Niha-nihitsoka anaty fahantrana lalina ny firenena sy ny vahoaka ary nitombo isa ny zaza niala an-daharana na tsy niditra am-pianarana. Tsy hita loatra izay fanentanana sy hetsika lehibe nataon’ny fitondrana hatrany am-piandohana nanohanana ny ray aman-dreny ho amin’ny fampianaran-janaka, tsy hita izay fanamaivanana natao. Navela niady irery izy ireo na dia velon-taraina mafy aza, ary tsy niraika firy ny fitondrana. Tsy maintsy misy sy hisy akony eo amin’ny toe-tsain’ny zaza sy ankizy izany na tiana na tsy tiana, ary ny minisitry ny fampianarana mahalala izany tsara satria midehaka ho mpahay fiarahamonina. Tsy tongatonga ho azy akory ny fihetsika sy toe-tsain’ny ray aman-dreny tamin’ny tsaho nandeha momba fisian’ny hoe manindrona tany an-tsekoly iny, fa avy amin’ny zavatra azony tany aloha izany. Tsy izay loatra aloha no resahina eto, fa ny tiana ho tsindriana dia ny fahamatoran’ity fitondrana ankehitriny ity amin’ny famaritana mazava ny politika fampandrosoana ity...

Pesta sy tsaho : Tsy tonga ara-potoana amin’ny vahoaka ny tena vaovao marina

Na inona na inona tenenina dia tsy nanao ny andraikiny araka ny tokony ho izy ny fanjakana matoa nihisatra ny ady tamin’ny Pesta . Miala bala hatrany  no nataon’izany fanjakana izany izay vao maika mampihitatra ny olana . Angamba raha tsy nisy ny vola fanampiana avy amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia niahaka teo ny mpitondra malagasy . Ny tsy fahaizan’ny fanjakana mifehy sy mampiasa ny fifandraisana na ny « Communication  » no tena niteraka izao fitarazohana amin’ny ady amin’ny Pesta izao . Tsy tonga arapotoana  any amin’ny vahoaka ny tena vaovao marina  ; indraindray dia ireo mpanao gazety vahiny eto Madagasikara no mandefa ny vaovao mialoha kanefa ny fanjakana no mifehy ny TVM sy RNM . Ny dikany dia variana amin’ny zavatra hafa ny mpitondra saingy rehefa nirongatra ilay atao hoe aretina Pesta izay vao nikoropaka. Tsy izany tompoko no atao hoe : mitondra firenena! Maro ny aretina izay mitranga aty Afrika fa izao no azo marihana :  misy izany atao hoe Ebola izany izay tsy mbola misy eto Madagasikara , mahafaty io aretina io  ; ny Pesta kosa dia azo tsaboina tsara raha hita hatrany amin’ny voalohany ilay aretina , maimaimpoana ny fitsaboana sy ny fanafody ary tena sitrana ilay olona . Raha izany no izy dia tsy tokony hisy ny olona maty fa ny tsy fandraisana andraikitra no betsaka . Tsy tonga any amin’ny olona ny marina izay ny fanjakana no tomponandraikitra voalohany tokony hanao izany andraikitra izany hany ka mahazo vahana ny tsaho na ny « Rumeur » hoy ny Frantsay . Ny dikany dia tsotra : manaporofo ny tsy fahaizan’ity fitondrana ity ny fielezan’ny tsaho momba ny Pesta ....

Araraotina indray anaovana politika ny sehatry ny fampianarana

Nanongo-tena sy niakatr’afo ny maro nahita tamin’ny haino aman-jery sy fitaovan-tserasera maro samihafa eto an-tanàna ny fihetsiky ny fitondrana Hvm ny amin’ny hetsika ho tanterahiny ny alarobia izao eny Antsonjombe. Nambara mantsy fa hizara fitaovam-pianaran’ny mpianatra eny ny fitondrana tarihin’ny Filohan’ny Repoblika mivady. F’angaha tsy maintsy mandeha mankeny ny filohan’ny Repoblika nefa asana minisitera efa hatramin’ny ela izany? Tsy zava-baovao mba ezaka vitan’ity fitondrana ity eo amin’ny sehatry ny fampianarana izany, koa nahoana no idedahana anaovana angoan-tenda toy izao? Ny zavatra zaraina rahateo iaraha-mahalala tsara, fa toy ny vary aloha ihany, tsy mahavita taona, tsy mahavita taom-pianarana akory. Fantatra rahateo fa tsy ahavita izany velively ity fitondrana Hvm ity, fa “tip top” hatrany no vitany raha hahavita. Ary tsy fitaovana toy izany fotsiny no tena ilain’ny ray aman-dreny Malagasy sahirana mafy amin’izao fotoana izao, fa ny fivelomana maharitra ampy hahaveloman’ny ankohonany. Rehefa miresaka an’izany anefa dia iaraha-mahalala, fa tsy misy afitsoka amin’izany ny fitondrana Rajaonarimampianina. Mampiteny ny moana ary mahamoana ny mahay miteny ankehitriny ny fidangan’ny vidim-piainana, ohatra mibaribary amin’izany ny vidim-bary. Ka ho an’ny mpandinika fiarahamonina, karazan’ny fanariana dia ny vahoaka Malagasy miha- mihitsoka ao anaty fahasahiranana lalina, fa tsy voavaha olana, izao fihetsika amin’ny alarobia eny Antsonjombe izao. Azo lazaina ho fihatsarambelatsihy mihitsy aza hanafenana ny tsy fahombiazana ara-tsosialy… Ankoatra izay, miharihary tanteraka fa anaovana politika ny sehatry ny fampianarana. N’inona n’inona ambaran’ny ekipan-dRajaonarimampianina dia any amin’ity sehatra ity indray, taorian’ny any amin’ny fiangonana no hihazakazahany anaovana fihetsika miaro propagandy ankolaka. Tsy misy afaka mandà ka hilaza, fa tsy mbola miditra ao anaty rivotry ny fanaovana fampielezan-kevitry ny fifidianana hatrehina amin’ny taona 2018 isika ankehitriny. Efa miha...

Tsy misy zavatra mandeha sy manjary eto Madagasikara fa tsy araka ny filazan’ny mpitondra azy

Asa na maso inona no entin’ireo mpitondra fanjakana mijery ny fiainan’ny Malagasy sy ny fiainam-pirenena fa tena mifanohitra  atsimo sy avaratra amin’ny tena zavamisy marina no tenenin’izy ireo . Isak’izay mahazo micro izy ireo dia ireto  matetika no ambetin-dresany  : mizotra tsara araka ny niheverana azy ny fampandrosoana  , miakatra ny harin-karena faobe , miasa ny fanjakana , mitohy ny fananganana fotodrafitr’asa , manga ny lanitra amin’ny fifandraisana amin’ny any ivelany sy ny mpamatsy vola , efa manomboka miarin-doha ny toekarena , afaka taona vitsy dia tsy hanafatra vary intsony i Madagasikara ka ho tratrantsika ny fahavitantena ara-tsakafo , efa manao ny ainy tsy ho zavatra ny fanjakana amin’ny fampanjakana ny fandriampahalemana , mitohy ny ezaka atao ho fisarihana ireo mpandraharaha vahiny hampiasa ny volany eto Madagasikara , arovana ny orinasa malagasy manoloana ny fifaninanana amin’ny orinasa vahiny  ; omena tohana ny tantsaha ahafahan’izy ireny mampivoatra ny fiainany eny ambanivohitra ; ampitomboina ny fanondranan’entana mankany ivelany mba hidiran’ny vola vahiny  sy ny maro tsy voatanisa,… Efa hay tsianjery ireo voatanisa ireo saingy samy mahita isika mianakavy fa ny mifanohitra amin’ireo no iainana . Andeha ary ho raisintsika tsirairay  : tsy mizotra tsara araka ny lazain’ny fanjakana ny fampandrosoana satria raha firenena mandroso ve Madagasikara dia miady ny rambony izay faha 4 avy any amin’ny gisitra sady hikoizan’izao tontolo izao amin’ny fanaovana kolikoly ? Raha lazaina indray fa miakatra ny harinkarena faobe dia diso tanteraka izany satria tsy midika na inona na inona ny tarehimarika izay avoaka  , raha ny tena zavamisy dia midina ny vola kirakirain’ny isan-tokantrano ao anatin’ny iray andro sady mitombo ny tsy an’asa, manginy fotsiny ny fifindramonina...

Fitaterana taxi : Bontolo sisa ny an’ny FTAR sy Clémence

Fa inona ihany ity mampitabataba sy mampitsamboamboatra an’ireto Taxi ao anatin’ny FTAR ireto e? Tetezina daholo ity Radio sy Tele eto Antananarivo ity  , atao ny lahatsoratra an-gazety ilazana fa tsy hanaiky mihitsy izy ireo amin’ny resaka Omavet . Ny zavatra tsapa anefa dia manomboka lefy tsikelikely ny hetsika ataon’izy ireo fa bontolo sisa . Dia hoy isika manao hoe : fa mitondra mankaiza ny fanaovana bontolo ry zareo a ? Ny marina dia ny tsy fahafantarana ny tena izy no mahatonga ny Taxi sasany ho voasariky ny FTAR , eo koa ny fankahalana tsotra izao ny mpitantanana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ka na inona na inona atao dia toherina foana . Ny tokony ho fantatr’ireo Taxi diso lalana anefa dia izao : tsy maintsy atao ny fanarenana an’Antananarivo ka tafiditra ao anatin’izany ny tontolon’ny fitaterana sy ny Taxi . Tsy misy afaka manda fa nanjaka ny gaboraraka tao Antsakaviro . Tsy maintsy atao ny fanatsarana izay miteraka fandrosoana . Aleo koa vakiana bantsilana fa nisy ny andian’olona izay nahazo tombotsoa tamin’ny fanaovana contre visite teny Antsakaviro noho izany dia tsy maintsy faranana hatreo ny asa ratsin’izy ireny . Tsy misy hirika hanaovan’ny mpanao kolikoly intsony eny amin’ny OMAVET ka izay no mampitabataba ny sasany . Maro ny olona te hivoatra amin’ny fiainana fa tsy hifotetaka lava eo ka raha ny Taxi no resahana dia tsy ataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ambaninjavatra ny fampivoarana azy ireo . Mila miova koa ny toetsaina e! Ny taxibe ao amin’ny UCTU izao dia mankasitraka tanteraka ny OMAVET ary maniry koa izy ireo ny hanaovana ny visite technique sy ny visite de conformité miaraka...